THÔNG BÁO DỜI LỊCH THI TIẾNG ANH B + CEF-B1 + NHẬT + TRUNG NGÀY 23/09/2018
THÔNG BÁO
(V/v: Chuyển lịch thi CCQG Tiếng Anh + Nhật + Trung + CEF-B1)

Lịch thi ngày 23/09/2018  
Chuyển sang khóa thi ngày 07/10/2018


Thí sinh đã đăng ký dự thi, vui lòng giữ lại Biên lai Lệ phí thi và xem

Danh sách thi ngày vào ngày: 04/10/2018


Thí sinh nào chưa đăng ký dự thi vào ngày 07/10 sẽ đến 

Trung tâm kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/09/2018 để

Đăng ký dự thi, k
hi đi đăng ký cần mang theo:

CMND(photo) + 2hình3x4.

Xem số báo danh, giờ thi, phòng thi tại website của

Trung tâm ngoại ngữ trước 03 ngày thi.

Trân trọng!
14571666