THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 04/2018 (cập nhật 19/04) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 04/2018 (cập nhật 19/04) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
HƯỚNG DẪN TRA CỨU PHÒNG THI VÀ KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ Trung tâm Ngoại ngữ Hutech hướng dẫn cách tra cứu thời khóa biểu, thông tin thí sinh dự thi, kết quả thi.  Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: http://www.hutech.edu.vn/ttnn Hoặc bảng thông báo...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật lớp Tiếng Nhật 0318ANHA1 Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật lớp Tiếng Nhật 0318ANHA1303) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật 20/03) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 03/2018 (cập nhật 20/03) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 01/2018(cập nhật 26/02) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 01/2018(cập nhật 26/02) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 12/2017(cập nhật 27/12) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 12/2017(cập nhật 27/12) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG (cập nhật 16/01/2018) Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG  (cập nhật 16/01/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth -...
Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 10/2017(cập nhật 30/10) Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 10/2017(cập nhật 30/10) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm...
Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo cập nhật TKB các lớp tháng 7,8/2017 Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo cập nhật TKB các lớp tháng 7,8/2017 Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm Ngoại ngữ:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC