TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 11/2019 (các lớp khai giảng từ 04/11/2019-10/11/2019)
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 10/2019 (các lớp khai giảng từ 21/10/2019-27/10/2019)
Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website:
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
14578634