TBÁO HV CAO HỌC V/V THI NGOẠI NGỮ TĐ BẬC 3 THEO KHUNG NLNN QUỐC GIA, KHÓA THI NGÀY 17/03/2018
14568193