Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau:
Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:
https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/
Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech
Thí sính có thể nhận chứng chỉ tại Trung tâm bắt đầu từ ngày 28/06/2019
14576416