THÔNG BÁO Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng hai, Đại học từ xa.
THÔNG BÁO
Về việc sửa đổi bổ sung điều kiện chứng chỉ Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy, Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng hai, Đại học từ xa.
14580753
Đính kèm: