LỊCH THI
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 22/07/2018 Thí sinh xem danh sách thi trong file đính kèm dưới thông báo này.  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 ILLUSTRATOR QUẢN TRỊ QH KHÁCH HÀNG PHOTOSHOP Tin học Ứng dụng...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 22/07/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 22/07/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 08/07/2018 Thí sinh xem danh sách thi trong file đính kèm dưới thông báo này.  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 ACCESS1 ETABCB CAD3D BÁO CÁO THUẾ KẾ TOÁN VN QUẢN TRỊ QH KH...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/07/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 08/07/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 29/06/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 29/06/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 17/06/2018 Thí sinh xem danh sách thi trong file đính kèm dưới thông báo này.  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 ILLUSTRATOR Thời gian thi lúc: 15h15 PHOTOSHOP Tin...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 17/06/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 17/06/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC ỨNG DỤNG NGÀY 10/06/2018 Thí sinh xem danh sách thi trong file đính kèm dưới thông báo này.  DANH SÁCH PHÒNG THI : Thời gian thi lúc: 13h00 PHOTOSHOP Thời gian thi lúc: 15h15 ILLUSTRATOR Tin...
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 10/06/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 10/06/2018
DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 05/06/2018 DANH SÁCH THI TIN HỌC CẤP TỐC NGÀY 05/06/2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC