Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Đối tượng áp dụng: Đại học hệ chính quy từ khóa tuyển sinh 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-ĐKC ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng)

Ngành:            Ngôn ngữ Trung Quốc
Mã ngành:       7220204
Tổng khối lượng kiến thức:                                             140 tín chỉ tích lũy
                                                                                     5    tín chỉ không tích lũy
                                                                                    Chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Chi tiết vui lòng xem tài liệu đính kèm dưới đây:
 
14598794
×