GIẢNG VIÊN - TÀI LIỆU
Tài chính, Thuế STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm 1 04/2007/QH12 Luật thuế thu nhập...
Thi đua khen thưởng STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm Ghi chú 1 15/2003/QH11 Luật thi đua, khen thưởng 26/11/2003 01/07/2004...
Đảm bảo chất lượng, công khai chất lượng giáo dục STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm Ghi chú 1 73/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp...
Hành chính văn phòng STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm 1 01/2011/QH13 Luật Lưu trữ...
Quản lý văn bằng, chứng chỉ STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm 1 77/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về...
Thư viện, Ứng dụng CNTT trong quản lý, trang thông tin điện tử STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm 1 86/2015/QH13 Luật An toàn thông tin mạng 19/11/2015 01/07/2016 Xem/Tải file...
Bảo hiểm STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm 1 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã...
Những quy định chung về Giáo dục đại học STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm 1 08/2012/QH13 Luật Giáo dục...
Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học, chương trình đào tạo, mở ngành STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm 1 25/2015/TT-BGDĐT Quy định về chương...
Công tác sinh viên STT SỐ/KÝ HIỆU TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH NGÀY CÓ HIỆU LỰC File đính kèm 1 78/2015/QH13 Luật nghĩa vụ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×