TTNN_HUTECH_Thời Khóa Biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 14/09 - 20/09/2020)
TTNN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 09/2020 (các lớp khai giảng từ 14/09/2020 - 20/09/2020)
Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website:
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Fanpage: https://www.facebook.com/Viendaotaonghe
14585868