Thời Khóa Biểu các lớp ngoại ngữ tháng 05/2021(các lớp khai giảng từ 03/05 - 09/05/2021)
TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 05/2021 (các lớp khai giảng từ 03/05/2021 - 09/05/2021)
Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website:
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Fanpage: https://www.facebook.com/TrungtamTHNNKNHutech
14591487