Thời Khóa Biểu các lớp ngoại ngữ tháng 04/2021(các lớp khai giảng từ 19/04 - 25/04/2021)

TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 04/2021 (các lớp khai giảng từ 19/04/2021 - 25/04/2021)
Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website:
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Fanpage: https://www.facebook.com/TrungtamTHNNKNHutech
Thời Khóa Biểu các lớp ngoại ngữ tháng 04/2021(các lớp khai giảng từ 19/04 - 25/04/2021) 12
14591287
×