TTTH-NN-KN_HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 04/2021 (các lớp khai giảng từ 12/04 - 18/04/2021)
TTTH-NN-KN-HUTECH_Thời khóa biểu Tháng 04/2021 (các lớp khai giảng từ 12/04/2021 - 18/04/2021)
Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website:
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Fanpage: https://www.facebook.com/TrungtamTHNNKNHutech
14591152