Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ - Kỹ năng HUTECH (sau đây gọi là Trung tâm) được thành lập theo Quyết định số 70/QĐ-HĐT ngày 01/9/2020 của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.
1.Chức năng
Trung tâm là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, phát triển các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tin học, kỹ năng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
2.
Nhiệm vụ
  • Tổ chức chương trình đào tạo, soạn thảo đề cương, giáo trình ngắn hạn của các chương trình đào tạo Ngoại ngữ, Tin học và Kỹ năng.
  • Quản lý, điều hành và chủ trì các hoạt động: coi thi, chấm thi, đề xuất cấp chứng chỉ, chứng nhận cho các học viên theo học các khóa chứng chỉ ngắn hạn theo quy định của Nhà trường.
  • Sắp xếp chương trình, nội dung, thời gian và giải quyết các thủ tục hành chính cho học viên của Trung tâm.
  • Xây dựng chương trình liên kết đào tạo về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng với các tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định về liên kết đào tạo.
  • Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Nhà trường.
  • Tiếp nhận hồ sơ, quản lý đào tạo, tổ chức thi chứng chỉ ngắn hạn, marketing, phụ trách tài chính cho hoạt động của Trung tâm, đảm bảo cho Trung tâm thực hiện tốt các công việc hành chính, giáo vụ, các giao dịch trong và ngoài Trường, quản lý,
    thanh quyết toán tài chính, thù lao giảng dạy của Trung tâm theo đúng quy định của Nhà trường.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban Giám hiệu./.
14588770