BIỂU MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Sinh viên thực hiện viết báo cáo Thực tập tốt nghiệp theo biểu mẫu. Phần nội dung sinh viên viết báo cáo theo sự hướng dẫn của GVHD đã được phân công.
Sinh viên nộp lại báo cáo thực tập và ký tên tại Văn phòng viện Công nghệ Việt Hàn (A-04.14) cho thầy Nguyễn Thanh Vang.
14591059