Link ảnh chương trình tập huấn kỹ năng "Chinh phục nhà tuyển dụng"

Link ảnh: https://drive.google.com/drive/folders/1m8ntvJo6OuUL5Ypqe5VB3bauyK57_PZC?usp=sharing

14589664