CƠ CẤU NHÂN SỰ

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM,

NHIỆM KỲ 2013 - 2018, GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ TÊN SAU:

1. Đ/c Nguyễn Xuân Thắng Chủ tịch

2. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Anh Phó Chủ tịch

3. Đ/c Nguyễn Quốc Anh UV. BTV

4. Đ/c Trần Hữu Xuân Thu UV. BTV

5. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hòa UV. BTV

6. Đ/c Nguyễn Thụy Thoại Châu UV. BCH

7. Đ/c Đỗ Việt Hùng UV. BCH

8. Đ/c Hồng Nguyễn Băng Trâm UV. BCH

9. Đ/c Hoàng Ngọc Tuấn UV. BCH

10. Đ/c Vũ Anh Sao UV. BCH

11. Đ/c Trần Thị Kim Oanh UV. BCH

12. Đ/c Trần Hải Nam UV. BCH

13. Đ/c Trương Thị Út UV. BCH

14. Đ/c Đinh Hải Yến UV. BCH

15. Đ/c Vũ Hải Yến UV. BCH

(Quyết định số 10/QĐ-LĐLĐ, ngày 14/01/2014)

 

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM, NHIỆM KỲ 2013 - 2018, GỒM CÁC ĐỒNG CHÍ CÓ TÊN SAU:

1. Đ/c Trần Hữu Xuân Thu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

2. Đ/c Trà Thị Thảo Ủy viên

3. Đ/c Vương Thị Phương Ủy viên

(Quyết định số 11/QĐ-LĐLĐ, ngày 14/01/2014)

 

 

13480

Các tin khác