Thông tin
Họ tên: Bùi Thị Phương Huyền
Ngày sinh: 13/06/1993
Địa chỉ: Bổ sung thông tin
Email: phuonghuyen1306@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Bổ sung thông tin
Lớp: 12DTDN
Khóa học: 2012
Khoa: Khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng
Ngành: Kế Toán Tài Chính
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2016