Điều lệ hoạt động Hội Cựu sinh viên HUTECH

CHƯƠNG I: TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH – CHỨC NĂNG – NHIỆM  VỤ CỦA CLB

Đìều 1: Tên gọi

Tên chính thức: Hội Cựu sinh viên HUTECH

Tên giao dịch trong nước: Hội Cựu sinh viên HUTECH

Tên giao dịch nước ngoài: HUTECH University Alumni

Tên viết tắt tiếng Anh: HUA

Hội có logo và thẻ Hội riêng. Việc cấp phát sử dụng, quản lý thẻ Hội theo quy định của Hội.

Điều 2: Hội Cựu sinh viên HUTECH được thành lập nhằm mục đích

·         Thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các khóa, các ngành đã theo học tại trường HUTECH.

·         Gắn kết CSV với các hoạt động của Trường; hỗ trợ SV thành công hơn trong công việc, hạnh phúc hơn cuộc sống sau khi ra trường.

·         Tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa trường HUTECH, cũng như sinh viên đang học của trường với các doanh nghiệp vì lợi ích lẫn nhau giữa trường HUTECH, doanh nghiệp, CSV.

·         Tạo mối quan hệ giữa trường HUTECH và trường bạn thông qua hoạt động giao lưu của CSV.

Điều 3: Hội Cựu sinh viên HUTECH có các chức năng

·         Xây dựng cộng đồng CSV, tạo mối quan hệ chặt chẽ gắn kết giữa ĐH HUTECH, cựu sinh viên và xã hội.

·         Tạo điều kiện hỗ trợ các CSV nâng cao tri thức quản lý, nghề nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để CSV tham gia các hoạt động xã hội.

·         Phát huy truyền thống tương trợ giữa các thế thế hệ.

·         Là diễn đàn trao đổi thông tin giữa các CSV HUTECH với các tổ chức CSV của các trường khác.

Điều 4: Hội Cựu sinh viên HUTECH có nhiệm vụ

·         Tổ chức các hoạt động để hỗ trợ CSV phát huy tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường và xã hội.

·         Tìm hiểu nhu cầu được hỗ trợ của SV giúp SV thành công hơn sau khi ra trường

·         Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, họp mặt truyền thống nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa sinh viên các khóa, các ngành đã và đang theo học tại trường HUTECH

·         Tạo nguồn Quỹ phục vụ cho hoạt động chung của Hội bằng nguồn kinh phí từ việc tổ chức nhiều hoạt động hàng năm.

·         Thu hút các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp vào sự phát triển của Hội cũng như của Trường HUTECH

·         Mỗi thành viên có nhiệm vụ giới thiệu, phát triển thành viên để cộng đồng CSV HUTECH ngày càng lớn mạnh.

CHƯƠNG II: THÀNH VIÊN HỘI

Điều 5: Thành viên Hội

Là cựu sinh viên trường HUTECH, là công dân Việt Nam hoặc là công dân của các quốc gia khác trên thế giới không phân biệt tuổi tác, dân tộc, nghề nghiệp,... tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội thì được tổ chức Hội xét công nhận là thành viên Hội CSV HUTECH.

Điều 6: Thủ tục gia nhập Hội CSV HUTECH

CSV HUTECH có nguyện vọng vào Hội điền mẫu đăng ký gia nhập theo mẫu trên website của Hội Cựu sinh viên HUTECH.

Điều 7: Quyền lợi của thành viên

·         Được trường ưu tiên cung cấp sinh viên thực tập, việc làm khi cần.

·         Được tham gia mạng lưới kết nối sinh viên, CSV của trường để có cơ hội tự giới thiệu và chia sẻ thông tin

·         Được sử dụng tài nguyên thư viện (tham khảo tại chỗ), thư viện điện tử của trường.

·         Được nhận thư mời tham dự các hoạt động thể dục – thể thao, giải trí; hội thảo do trường tổ chức.

·         Được nhận các bản tin và các khóa học mới của trường hàng tháng qua e-mail.

·         Được đề xuất về những vấn đề phát triển Hội, được đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng dịch vụ Hội.

·         Được cung cấp thông tin về sản phẩm dịch vụ của các CSV khác.

·         Thành viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội, Trường thì được BCH Hội Cựu sinh viên đề xuất khen thưởng

Điều 8: Nghĩa vụ của thành viên

·         Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Hội, các quyết định của Hội.

·         Tham gia các hoạt động và chấp hành sự phân công của Hội.

·         Góp phần tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.

·         Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Hội, thực hiện mọi việc dưới danh nghĩa của Hội phải theo đúng qui định của trường HUTECH; không làm ảnh hưởng đến uy tín trường, Hội cũng như các thành viên khác trong Hội.

·         Chia sẻ các giá trị HUTECH, góp phần xây dựng hình ảnh HUTECH lớn mạnh.

·         Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các thành viên khác.

CHƯƠNG III: BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN HUTECH

Điều 09:

Ban chấp hành Hội Cựu sinh viên HUTECH ( gọi tắt là BCH) là nhóm người đứng đầu Hội, do các CSV giới thiệu và bầu chọn. BCH có nhiệm vụ điều hành và chịu trách nhiệm trước nhà trường về các hoạt động của Hội.              

Điều 10: Cơ cấu tổ chức của BCH Hội Cựu sinh viên

·         Trưởng ban: phụ trách chung các hoạt động của Hội và báo cáo trực tiếp cho BGH trường Đại học HUTECH.

Các tiểu ban:

·         Tiểu ban Thông tin: phụ trách xây dựng website và cập nhật các chuyên mục trên website; Xây dựng mối liên lạc với báo, đài; Phụ trách nội dung và thiết kế ấn phẩm truyền thông; mailinglist.

·         Tiểu ban Hỗ trợ: lên kế hoạch xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên… nhằm mục tiêu gắn kết cựu sinh viên với cộng đồng, thành viên HUA và gây quỹ.

·         Tiểu ban Tài chính: phụ trách theo dõi quỹ hoạt động và quỹ do các cá nhân và tập thể đóng góp; báo cáo thu/chi đúng nguyên tắc, qui định.

·         Tiểu ban Doanh nghiệp: chịu trách nhiệm xây dựng, phát triển mối quan hệ giữa HUTECH và doanh nghiệp bên ngoài, CSV trong trường và kể cả các trường bạn ngày càng bền chặt và tốt đẹp; vận động gây quỹ để đảm bảo hoạt động của CLB Doanh Nhân HUTECH.

Mỗi tiểu ban sẽ do một thành viên trong BCH quản lý. Số lượng thành viên của tiểu ban không hạn chế tùy theo tính chất công việc và tình hình thực tế.

Điều 11: Nhiệm vụ và quyền hạn của BCH Hội

Nhiệm vụ:

·         Quản lý dữ liệu của thành viên trong Hội.

·         Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động.

·         Tổ chức các cuộc họp Cựu sinh viên.

·         Tổ chức các hoạt động có liên quan đến cựu sinh viên theo kế hoạch hàng năm.

·         Duy trì, cập nhật thường xuyên website của Hội.

·         Quản lý ngân quỹ của Hội, đảm bảo việc thu chi đúng nguyên tắc.

·         Quyết định kế hoạch tài chính của Hội.

·         Xây dựng và duy trì nhịp cầu kết nối CSV.

Quyền hạn:

·         Quyết định việc gia nhập và xóa tên thành viên.

·         Tiếp nhận và phản hồi các ý kiến của CSV liên quan đến chiến lược và định hướng phát triển của Trường Đại học HUTECH.

·         Tham gia vào các hoạt động của trường Đại học HUTECH.

·         Đề xuất khen thưởng các CSV có đóng góp lớn cho cộng đồng CSV.

·         Đề xuất trường Đại học HUTECH hỗ trợ kinh phí hoạt động.

CHƯƠNG IV: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

Điều 12: Nguyên tắc hoạt động

BCH Hội Cựu sinh viên HUTECH tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và đồng thuận.

Điều 13: Thời gian sinh hoạt định kỳ: theo các sự kiện/hoạt động do Hội Cựu sinh viên HUTECH tổ chức.

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 14: Thu – chi

Ngân sách của Hội sử dụng cho các hoạt động của Hội gồm các khoản thu – chi sau:

Các khoản thu của Hội gồm

·         Các hoạt động gây quỹ do Hội đề xuất.

·         Tài trợ, hợp tác, các khoản tặng, đóng góp của các cá nhân, thành viên hay đoàn thể trong và ngoài nước

Các khoản chi của Hội gồm

·         Các chi phí hoạt động như hội thảo, giao tế, tham quan, nghiên cứu, các hoạt động xã hội, trao học bổng cho sinh viên...

·         BCH hoặc trưởng tiểu ban tài chính được Chủ tịch ủy quyền sẽ duyệt chi các chi phí của CLB.

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT

Điều 15: Khen thưởng

·         Cá nhân có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội được Hội đề xuất khen thưởng.

Điều 16: Xóa tư cách thành viên

Thành viên bị xóa tên khỏi danh sách Hội khi vi phạm các điều sau:

·         Bị mất quyền công dân hoặc đang thụ án

·         Không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng đến những quy định của Hội.

·         Có hành vi gây tổn hại đến uy tín Hội.

CHƯƠNG VII: THI HÀNH ĐIỀU LỆ

Điều 17:

·         Mọi thành viên phải thực hiện đúng điều lệ Hội, BCH Hội Cựu sinh viên HUTECH có trách nhiệm hướng dẫn việc thi hành điều lệ này.

·         Việc sửa đổi điều lệ Hội Cựu sinh viên HUTECH do BCH quyết định và được Ban Giám hiệu trường HUTECH công nhận.

·         Điều lệ cũ trước đây sẽ bị vô hiệu khi điều lệ này có hiệu lực.