Điều lệ hoạt động CLB Doanh Nhân HUTECH

CHƯƠNG I: QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Câu lạc bộ doanh nhân HUTECH (sau đây gọi tắt là Câu lạc bộ) là tổ chức tự nguyện của các doanh nhân là cựu sinh viên Đại học HUTECH và các doanh nhân là giảng viên, cán bộ đã từng tham gia giảng dạy, công tác tại Trường; vợ hoặc chồng của giảng viên, cán bộ đang công tác tại trường hiện là doanh nhân hoạt động theo qui định của Điều lệ này.

Điều 2: Mục đích của Câu lạc bộ là vận động, tập hợp các doanh nhân là cựu sinh viên Đại học HUTECH và các doanh nhân là giảng viên, cán bộ đã từng tham gia giảng dạy, công tác tại Trường; vợ hoặc chồng của thầy cô, cán bộ đang công tác tại trường hiện là doanh nhân để giao lưu, hợp tác, hỗ trợ nhau, trao đổi kinh nghiệm; bồi dưỡng năng lực quản trị, điều hành; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần phát triển các doanh nghiệp thành viên.

Điều 3: NGUYÊN TẮC, PHẠM VI VÀ CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

 1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ:
 2. Tự nguyện, tự quản, tự chủ về tài chính.
 3. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch
 4. Không vì mục đích lợi nhuận
 5. Tuân thủ Pháp luật và Điều lệ Câu lạc bộ; chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền.
  1. Câu lạc bộ hoạt động trên phạm vi Tp. HCM và trên các lĩnh vực:
 6. Trao đổi thông tin về chính sách, pháp luật về khoa học – công nghệ, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Câu lạc bộ.
 7. Hỗ trợ sinh viên Hutech tìm kiếm việc làm và lập nghiệp.
 8. Các hoạt động giao lưu khác.

Điều 4: VỊ TRÍ PHÁP LÝ CỦA CÂU LẠC BỘ

4.1. Câu lạc bộ có tư cách pháp nhân đầy đủ, có biểu tượng (logo), có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

4.2. Câu lạc bộ có trụ sở chính đặt tại Trường Đại học HUTECH Tp.Hồ Chí Minh.

CHƯƠNG II: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Điều 5: CHỨC NĂNG

 1. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu cùng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.
 2. Tổ chức các hội thảo chuyên đề, các khóa đào tạo nguồn nhân lực với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế, các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành nhằm giúp các thành viên nâng cao năng lực quản lý, đổi mới tư duy lãnh đạo, trau dồi kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật và thông lệ kinh doanh quốc tế.
 3. Hợp tác, liên kết với các chương trình khoa học tiên tiến của trường Hutech; hình thức khối liên kết hữu cơ: nhà khoa học-doanh nghiệp.
 4. Tạo môi trường cho các trí thức trẻ từ trường Đại học Hutech có năng lực và hoài bão được tiếp cận và học hỏi những tấm gương doanh nhân thành đạt, khích lệ họ rèn luyện đức, tài góp phần xây dựng một những thế hệ công dân mới có đủ phẩm chất và năng lực phát triển sản xuất kinh doanh, làm giàu chân chính; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội- từ thiện vì lợi ích của cộng đồng.

Điều 6: NHIỆM VỤ

 1. Hoạch định chiến lược, kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ phù hợp với từng giai đoạn nhằm xây dựng Câu lạc bộ vững mạnh, đáp ứng nguyện vọng của các thành viên.
 2. Xây dựng kế hoạch, chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tọa đàm giữa doanh nhân và các tổ chức khác.
 3. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình giao lưu kinh nghiệm giúp các thành viên nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
 4. Mở rộng liên doanh, liên kết giữa các doanh nhân trong và ngoài câu lạc bộ.
 5. Tổ chức xúc tiến thương mại và đầu tư; tổ chức các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước cho các doanh nhân.
 6. Triển khai hoạt động hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, phát động và triển khai các chương trình hoạt động xã hội có ý nghĩa thiết thực.
 7. Xây dựng kế hoạch, chương trình để các thành viên Câu lạc bộ hướng về trường Đại học Hutech với những hành động thiết thực; hỗ trợ Sinh viên Hutech học tập  và lập nghiệp.

Điều 7: QUYỀN HẠN

7.1. Được chủ động xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng và phát triển  các mối quan hệ của Câu lạc bộ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

7.2. Tổ chức thực hiện các dịch vụ trong phạm vi nhiệm vụ của Câu lạc bộ.

7.3. Được chủ động sắp xếp tổ chức, nhân sự của Ban chấp hành Câu lạc bộ, sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội nghị toàn thể thành viên.

7.4. Được gây quỹ trên cơ sở hội phí của thành viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo qui định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động. Được nhận và sử dụng các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

CHƯƠNG III: HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ

Điều 8: ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Thành viên Câu lạc bộ gồmcác doanh nhân là cựu sinh viên Đại học HUTECH và các doanh nhân là giảng viên, cán bộ đã từng tham gia giảng dạy, công tác tại Trường; vợ hoặc chồng của thầy cô, cán bộ đang công tác tại trường hiện là doanh nhân tán thành Quy chế Câu lạc bộ, tự nguyện gia nhập, được ban thường trực Câu lạc bộ chấp thuận.

Điều 9: THỦ TỤC THAM GIA

Người xin gia nhập Câu lạc bộ phải điền đầy đủ thông tin vào đơn xin gia nhập Câu lạc bộ ( theo mẫu) và nộp lại cho Ban thường trực Câu lạc bộ. Việc kết nạp thành viên mới sẽ được xem xét tiến hành sau khi Ban thường trực nhận được đơn xin gia nhập trong thời gian 5 ( năm) ngày.

Điều 10: QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN

 1. Được tham gia Hội nghị toàn thể thành viên và được ứng cử, đề cử để bầu vào Ban chấp hành, Ban thường trực và các chức danh lãnh đạo Ban chuyên môn của Câu lạc bộ.
 2. Được thảo luận biểu quyết, chất vấn mọi công việc của Câu lạc bộ và đề đạt, kiến nghị ý kiến của mình vớiBan thường trực.
 3. Được hưởng các dịch vụ do Câu lạc bộ tổ chức, nhằm nâng cao trình độ và tính chuyên nghiệp của thành viên; được nhận sự hỗ trợ của các thành viên khác trong Câu lạc bộ về giảm giá các sản phẩm, dịch vụ thông qua thẻ thành viên Câu lạc bộ.
 4. Được tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ để phát triển sản phẩm và thị trường, quảng bá, xúc tiến thương mại và đầu tư.
 5. Được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản trị kinh doanh, công tác lãnh đạo điều hành với các thành viên khác trong Câu lạc bộ.
 6. Được cung cấp những thông tin về hội chợ triển lãm, hội nghị, hội thảo, chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động của Câu lạc bộ.
 7. Được xin ra khỏi Câu lạc bộ do yêu cầu cá nhân, bằng một thư thông báo gửi Ban thường trực.

Điều 11: NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN

 1. Sinh hoạt đều đặn, đầy đủ các buổi họp thường kỳ và bất thường của Câu lạc bộ.
 2. Thực hiện nghiêm túc quy chế và các nghị quyết của Câu lạc bộ, các nghị quyết của Ban chấp hành. Cung cấp cho Ban chấp hành các thông tin, số liệu cần thiết cho hoạt động của Câu lạc bộ.
 3. Đoàn kết, hợp tác với các thành viên thực hiện chức năng nhiệm vụ củaCâu lạc bộ nhằm góp phần xây dựng Câu lạc bộ ngày càng vững mạnh.
 4. Đóng góp lệ phí sinh hoạt thường niên theo quy định của Ban thường trực.
 5. Góp phần quảng bá, vận động xây dựng và giữ gìn, nâng cao uy tín của Câu lạc bộ.

Điều 12: CHẤM DỨT QUYỀN VÀ GHĨ VỤ CỦA THÀNH VIÊN

 1. Quyền và nghĩa vụ của thành viên sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
 2. Thành viên tự nguyện xin rút khỏi Câu lạc bộ.
 3. Thành viên vi phạm nghiêm trọng quy chế của Câu lạc bộ, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của Câu lạc bộ.
 4. Thành viên không đóng góp hội phí trong vòng 1 năm mà không có lý do chính đáng.
 5. Khi doanh nghiệp hoặc tổ chức mà thành viên đó công tác bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động, giải thể hoặc tuyên bố phá sản. Trường hợp đình chỉ tạm thời thì quyền của thành viên chỉ được tiếp tục khi được phép hoạt động trở lại.
  1. Ban thường trực ra thông báo danh sách các thành viên rút lui, bị xóa tên, khai  trừ khỏi Câu lạc bộ và niêm yết công khai trên trang website Câu lạc bộ.
  2. Quyền và nghĩa vụ của thành viên sẽ chấm dứt khi có thông báo của Ban thường trực.

CHƯƠNG IV: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 13: CƠ CẤU TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ

Cơ cấu tổ cức của Câu lạc bộ gồm:

 1. Hội nghị toàn thể thành viên
 2. Ban chấp hành
 3. Ban thường trực
 4. Văn phòng và các ban chuyên môn
 5. Các đơn vị trực thuộc Câu lạc bộ

Điều 14: HỘI NGHỊ TOÀN THỂ THÀNH VIÊN

 1. Hội nghị toàn thể thành viên là cơ quan lập ban lãnh đạo cao nhất của Câu lạc bộ, được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần và được triệu tập bất thường khi có ít nhất 2/3 số ủy viên ban chấp hành hoặc trên 50% số thành viên Câu lạc bộ yêu cầu.
 2. Nhiệm vụ chính của Hội nghị toàn thể thành viên:
 3. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết công tác năm và phương hướng nhiệm vụ công tác năm tới của Câu lạc bộ.
 4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm và kế hoạch tài chính năm tới của Câu lạc bộ.
 5. Bầu hoặc bãi nhiệm ủy viên Ban chấp hành. Số lượng ủy viên Ban chấp hành trong từng giai đoạn đoạn do Hội nghị toàn thể thành viên quyết định.
 6. Sửa đổi , bổ sung Điều lệ Câu lạc bộ.
  1. Các quyết định của Hội nghị toàn thể thành viên chỉ có giá trị khi có sự đồng ý của trên 50% tổng số thành viên tham dự.

Điều 15: BAN CHẤP HÀNH

 1. Ban chấp hành là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ Hội nghị toàn thể thành viên. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là không xác định thời hạn.
 2. Ủy viên Ban chấp hành phải được trên 50% số thànhviên tham dự Hội nghị toàn thể thành viên tín nhiệm và có thể được bầu lại hoặc bãi nhiệm theo đề nghị của Ban thường trực hoặc theo yêu cầu của trên 50% số thành viên Câu lạc bộ.
 3. Ban chấp hành họp thường kỳ 3-6 tháng một lần và có thể họp bất thường theo đề nghị của Chủ tịch hoặc của ít nhất 50% số ủy viên Ban chấp hành.
 4. Trong quá trình hoạt động, số ủy viên Ban chấp hành không đủ theo quyết định của Hội nghị toàn thể thành viên hoặc do mở rộng phạm vi hoạt động của Câu lạc bộ, thì được bầu bổ sung.
 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chấp hành
  1. Ban chấp hành có nhiệm vụ:
 6. Quyết định kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện nghị quyết, chương trình hoạt động của cả nhiệm kỳ do Hội nghị toàn thể thành viên đã thông qua.
 7. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của ban thường trực đến toàn thể thành viên Câu lạc bộ.
 8. Lập báo cáo quyết toán tài chính năm qua và dự toán tài chính năm tới để trình Hội nghị toàn thể thành viên thông qua.
 9. Bầu ban thường trực gồm: chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký.
 10. Quy định tổ chức và hoạt động của văn phòng và các ban chuyên môn; quy định các nguyên tắc, chế độ sử dụng và quản lý tài sản , tài chính của Câu lạc bộ.
 11. Chuẩn bị nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu trình Hội nghị toàn thể thành viên.
 12. Quyết định triệu tập Hội nghị toàn thể thành viên định kỳ hoặc bất thường.
 13. Trình Hội nghị toàn thể thành viên việc bầu bổ sung hoặc bãi nhiệm ủy viên Ban chấp hành và thông báo với Hội nghị việc thay đổi chủ tịch, phó chủ tịch, tổng thư ký.
 14. Định kỳ kiểm điểm và đề ra chương trình công tác của Ban chấp hành trong từng thời gian hoạt động.
  1. Ban chấp hành có các quyền:
 15. Đại diện Câu lạc bộ trong quan hệ với chính quyền, các cơ quan, tổ chức thuộc các ngành nghề khác, các tổ chức hội doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Câu lạc bộ.
 16. Quyết định tham gia làm thành viên liên kết với các tổ chức hội nghề nghiệp khác phù hợp với tôn chỉ, mục đích và lợi ích chung của thành viên.
 17. Bầu hoặc bãi nhiệm chủ tịch khi có văn bản chấp thuận của Hội nghị toàn thể thành viên.
 18. Bầu và bãi nhiệm phó chủ tịch, tổng thư ký theo đề nghị của chủ tịch, số lượng phó chủ tịch do Ban chấp hành quyết định.
 19. Xem xét khen thưởng, kết nạp, khai trừ thành viên Câu lạc bộ; lập danh sách những người bị chấm dứt quyền thành viên.

Điều 16: BAN THƯỜNG TRỰC

 1. Ban thường trực gồm: chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký và do Ban chấp hành bầu theo quy định tại điểm d  khoản 15.5.1 điều 15 quy chế này.
  1. Chủ tịch là đại diện pháp nhân của Câu lạc bộ. Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ theo quy chế hoạt động; đồng thời ; chịu trách nhiệm trước Hội nghị toàn thể thành viên và trước pháp luật về mọi hoạt động của Câu lạc bộ.
  2. Phó chủ tịch, tổng thư ký là người giúp việc chủ tịch, thay mặt chủ tịch điều hành hoạt động của Ban chấp hành và Ban thường trực.
 2. Nhiệm vụ của Ban thường trực:
  1. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ do Hội nghi toàn thể thành viên hoặc Ban thường trực đã thông qua và báo cáo kết quả tại kỳ họp ban chấp hành.
  2. Chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị ban chấp hành và Hội nghị toàn thể thành viên.
  3. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của văn phòng, các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc.
  4. Căn cứ nghị quyết của Hội nghị toàn thểthành viên và nghị quyết của Ban chấp hành quyết định cơ cấu tổ chức, nhân sự Ban thường trực và Điều lệ Câu lạc bộ.
  5. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo Ban chấp hành.
  6. Quản lý tài sản và tài chính của Câu lạc bộ; xem xét và quyết định mức đóng lệ phí sinh hoạt thường niên của thành viên.

Điều 17: VĂN PHÒNG VÀ CÁC BAN CHYÊN MÔN

 1. Văn phòng trực thuộc Ban thường trực, là cơ quan giúp việc của Ban thường trực và Ban chấp hành. Văn phòng hoạt động theo quy chế do Ban thường trực ban hành. Nhân sự văn phòng do chủ tịch quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm.
 2. Trực thuộc Ban chấp hành có các ban giúp việc, gồm: Ban đối ngoại, ban dự án, ban nhân sự, ban văn nghệ, ban hậu cần. Tên gọi và cơ cấu của các ban do ban chấp hành quy định.
 3. Các ban chuyên môn chịu sự lãnh đạo của chủ tịch và hoạt động theo quy chế do Chủ tịch ban hành. Đứng đầu các Ban phải là ủy viên ban chấp hành. Nhân sự các ban do trưởng ban lựa chọn trong số các ủy viên Ban chấp hành và hội viên Câu lạc bộ để trình Chủ tịch bổ nhiệm.

CHƯƠNG V: TÀI SẢN VÀ HÀNH CHÍNH

Điều 18: TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

 1. Nguồn thu của Câu lạc bộ gồm:
 • Lệ phí sinh hoạt thường niên của thành viên
 • Kinh phí ủng hộ đóng góp của thành viên
 • Các hoạt động dịch vụ do Câu lạc bộ tổ chức
 • Các khoản thu hợp pháp khác
 • Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
  1. Các khoản chi của Câu lạc bộ gồm:
 • Chi cho hoạt động bộ máy của Câu lạc bộ
 • Chi giao tế, tham gia Công tác từ thiện
 • Chi hỗ trợ các chương trình hoạt động của sinh viên HUTECH.
 • Các khoản chi khác.

Điều 19: QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÂU LẠC BỘ

Tài sản, tài chính của Câu lạc bộ được quản lý và sử dụng theo đúng mục đích, yêu cầu, có sổ sách ghi chép thu - chi rõ ràng và phải thông qua Ban chấp hành, báo cáo công khai trước Hội nghị toàn thể thành viên.

CHƯƠNG VI: KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, BÃI MIỄN

Điều 20: KHEN THƯỞNG

Thành viên có thành tích đóng góp trong các hoạt động của Câu lạc bộ sẽ được Ban thường trực xem xét khen thưởng theo qui định của quy chế thi đua - khen thưởng của Câu lạc bộ.

Điều 21: KỶ LUẬT

 1. Thành viên vi phạm pháp luật, điều lệ, nghị quyết của Ban chấp hành và Ban thường trực Câu lạc bộ, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín và lợi ích của Câu lạc bộ thì tùy theo mức độ mà xử lý bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo hoặc khai trừ khỏi Câu lạc bộ.
 2. Chủ tịch Câu lạc bộ quyết định việc thi hành kỷ luật đối với phó chủ tịch, tổng thư ký.
 3. Hội nghị toàn thể thành viên quyết định việc thi hành kỷ luật đối với chủ tịch Câu lạc bộ theo đề nghị của Ban chấp hành.

Điều 22: BÃI MIỄN

 1. Thành viên không tham gia các chương trình thường kỳ của Câu lạc bộ 3 lần liên tiếp mà không có lý do chính đáng thì bị bãi miễn tư cách thành viên.
 2. Hội nghị toàn thể thành viên quyết định việc bãi nhiệm đối với tổng thư ký, phó chủ tịch, chủ tịch Câu lạc bộ theo đề nghị của Ban chấp hành.

CHƯƠNG VII: NGỪNG HOẠT ĐỘNG, THANH LÝ TÀI SẢN

Điều 23: CÂU LẠC BỘ NGỪNG HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:

 • Giải thể vì hoạt động của Câu lạc bộ không cần thiết nữa.
 • Chuyển thể thành một tổ chức mới.
 • Theo quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Điều 24:

Việc ngừng hoạt động của Câu lạc bộ được thực hiện bằng Nghị quyết của Hội nghị toàn thể thành viên với sự đồng ý của 2/3 số thành viên tham gia.

Điều 25:

Tài sản của Câu lạc bộ sẽ được Ban thường trực tổ chức kiểm kê, đánh giá và thanh lý theo quyết định của Ban chấp hành.

CHƯƠNG VII: SỬA ĐỔI VÀ CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ

Điều 26: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

 1. Hội nghị toàn thể thành viên là cơ quan duy nhất của Câu lạc bộ có quyền sửa đổi Điều lệ Câu lạc bộ.
 2. Việc sửa đổi Điều lệ phải được ít nhất 51% số đại biểu dự Hội nghị toàn thể thành viên tán thành.

Điều 27: CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ

 1. Điều lệ này gồm có 8 Chương 27 Điều đã được Hội nghị toàn thể thành viên Câu lạc bộ thông qua ngày 11 tháng 10 năm 2014
 2. Ban thường trực Câu lạc bộ có trách nhiệm trình Hội nghị toàn thể thành viên hướng dẫn thực hiện.