Thông tin
Họ tên: Nguyễn Thị Mến
Ngày sinh: 13/06/1992
Địa chỉ: 40 đường số 3 Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức
Email: Ntm13692@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Công ty TNHH ILA Vietnam
Lớp: 10DKTC06
Khóa học: 2010-2014
Khoa: Khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng
Ngành: Kế Toán Tài Chính
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2014