THÔNG TIN ĐÀO TẠO - ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần,đóng học phí học kỳ hè năm học 2017 – 2018đối với sinh viênĐại học,Cao đẳng chính quy  BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMCỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúcSố:    /TB-ĐKCTP. Hồ...
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần,đóng học phí học kỳ hè năm học 2017 – 2018đối với sinh viên liên thông,ĐH văn bằng hai,ĐH hệ vừa làm vừa học  BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMCỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúcSố:    /TB-ĐKCTP. Hồ...
THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần,đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2017-2018  BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMCỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúcSố: 2928/TB-ĐKCTP. Hồ...
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần bổ sung và thay đổi thời gian đóng học phí trong Học kỳ hè năm học 2016 – 2017  BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMCỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh...
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần,đóng học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017đối với sinh viênĐại học,Cao đẳng chính quy  BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMCỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúcSố:666/TB-ĐKCTP. Hồ...
THÔNG BÁO Về việc đăng ký học phần,đóng học phí học kỳ hè năm học 2016 – 2017đối với sinh viên liên thông,ĐH văn bằng hai,ĐH hệ vừa làm vừa học  BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMCỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúcSố:  667/TB-ĐKCTP. Hồ...
THÔNG BÁO V/v đăng ký học phần,đóng học phí học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCMCỘNG HÒA XÃHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập –Tự do –Hạnh phúcSố:3084/TB-ĐKCTP. Hồ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×