SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Biên bản bầu Ban cán sự lớp Lưu ý: Khi có sự thay đổi về bất kỳ cán bộ nào trong lớp, Ban cán sự lớp cũ có trách nhiệm thực hiện biên bản bầu lại cán bộ lớp và photo thành 2 bản ( 1 bản gửi VP Khoa, 1 bản gửi P.CTSV)...
Biểu mẫu đăng ký học bù môn thực hành QUY TRÌNH BÁO VẮNG VÀ HỌC BÙ CÁC MÔN THỰC HÀNH KHOA DƯỢC 1. Mục đích Hướng dẫn đăng ký và quá trình học bù các môn thực hành tại Phòng thí nghiệm Khoa Dược. 2. Phạm vi áp dụng Các Phòng thí nghiệm do Khoa Dược...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC