ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Chương trình đào tạo Dược sĩ Cao Đẳng Chương trình đào tạo dược sĩ Cao đẳng được xây dựng dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo dục - đào tạo và tham khảo từ các chương trình đào tạo tiên tiến của các Trường Đại học - Cao Đẳng trong và...
Chương trình đào tạo Dược sĩ Đại học Chương trình đào tạo Dược sĩ Đại học gồm 190 tín chỉ tích luỹ và 15 tín chỉ không tích lũy giảng dạy bằng tiếng Việt, cân đối giữa học tập lý thuyết và học tập thực hành đảm bảo, tăng cường học tập thực tế sẽ giúp...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC