THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM
---------------------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Số: 1925/TB-ĐKC
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24  tháng 06 năm 2023
 
THÔNG BÁO
Đóng học phí Học kỳ I Năm học 2023-2024
 
       

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM thông báo đóng học phí Học kỳ I năm học 2023-2024 áp dụng cho sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng hai như sau:
 
1. Thời hạn đóng học phí
Sinh viên đóng học phí từ ngày 14/07 đến ngày 05/08/2023
2. Hình thức đóng học phí
Toàn bộ sinh viên đóng học phí qua ngân hàng. Sinh viên có thể nộp học phí vào tài khoản của Trường mở tại các ngân hàng sau đây:
   ĐƠN VỊ HƯỞNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
​   Số tài khoản        : 106 825 9999 tại Vietcombank - Chi nhánh Tân Sơn Nhất.

   hoặc số tài khoản : 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1.
   hoặc số tài khoản : 1600 201 058 790 tại Agribank - Chi nhánh Sài Gòn.
   hoặc số tài khoản : 119 2196 8127 012 tại Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi.
   hoặc số tài khoản : 3151 000109 9999 tại BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận.

   hoặc số tài khoản : 060 1800 900 99 tại Sacombank - Chi nhánh Trung tâm.
   hoặc số tài khoản : 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP. HCM.
   NỘI DUNG ĐÓNG TIỀN: [HỌ TÊN SINH VIÊN] [MÃ SỐ SINH VIÊN]

3. Mức học phí phải đóng trong học kỳ
Sinh viên đăng nhập vào “trang cá nhân” tại website http://daotao.hutech.edu.vn/ từ ngày 14/07/2023 để xem số tiền học phí phải đóng trong học kỳ.
4. Gia hạn học phí
Trường hợp không thể đóng học phí đúng hạn vì lý do đặc biệt khó khăn, sinh viên cần làm đơn xin gia hạn đóng học phí theo hướng dẫn của Phòng Tài chính và nộp đơn tại trang học vụ điện tử http://hocvudientu.hutech.edu.vn/ từ ngày 14/07 – 24/07/2023.
5. Lưu ý quan trọng
5.1. Dòng ‘NỘI DUNG” phải ghi đúng theo hướng dẫn. Trường hợp không ghi hoặc ghi sai MÃ SỐ SINH VIÊN thì việc cập nhật học phí sẽ không thành công sinh viên vẫn bị báo nợ học phí.
5.2. Phụ huynh/sinh viên vui lòng không nộp học phí qua máy ATM vì các giao dịch trên máy ATM không có dòng ghi nội dung nên không xác định được thông tin sinh viên, học phí không thể cập nhật, sinh viên vẫn bị báo nợ học phí.
5.3. Nhà trường sẽ cập nhật số tiền nhận được vào “Trang cá nhân” của sinh viên tại website http://daotao.hutech.edu.vn/.
5.4. Sau 2 ngày làm việc (kể từ ngày đóng tiền) sinh viên cần “đăng nhập” vào trang web http://daotao.hutech.edu.vn/ vào mục “XEM HỌC PHÍ” để kiểm tra tình trạng học phí. Trường hợp học phí đã nộp nhưng chưa được cập nhật sinh viên liên hệ Phòng tài chính để đối chiếu, tra soát kịp thời.
6. Hỗ trợ sinh viên
6.1. Các vấn đề liên quan đến đăng ký học phần, thời khóa biểu sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo số điện thoại: 028 710 56686.
6.2. Các vấn đề liên quan đến học phí Sinh viên liên hệ Phòng tài chính tại A-02.01 Số 475A Điện Biên Phủ, P 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM hoặc qua hộp thư: taichinh@hutech.edu.vn  hoặc Số điện thoại: 028 5445 77 88.
 
Trân trọng./.  
 
 

Nơi nhận:
- Sinh viên ĐH chính quy, văn bằng hai, liên thông;
- Phòng đào tạo;;
- Lưu VPT, Phòng TC.
TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 

  (Đã ký)
 
  Lê Duy Trí
 
14611319
Các tin khác
MỨC HỌC PHÍ BẬC ĐẠI HỌC ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2023-2024 Trường Đại học Công nghệ TP.HCM thông báo mức học phí áp dụng cho năm học 2023-2024
THÔNG BÁO ĐÓNG HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 Sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 đóng học phí Học kỳ I Năm học 2023-2024 từ ngày 14/07 -05/08/2023
×