CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ THEO TÍN CHỈ
CƠ SỞ TÍNH HỌC PHÍ Học phí được xây dựng trên cơ sở “Học chế tín chỉ” và thu theo từng học kỳ ngay trước khi học kỳ bắt đầu. Mức học phí của học kỳ được xác định dựa...
QUY ĐỊNH VỀ VIỆC RÚT/HOÀN TRẢ HỌC PHÍ Nhà trường thu học phí khi đã chuẩn bị tất cả các điều kiện để tổ chức giảng dạy, lên kế hoạch đào tạo chi tiết và thời khóa biểu cho từng bậc, hệ....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×