Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế

Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 8 Cô Đặng Thị Mai Phương
Phó Trưởng Khoa
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 18 Cô Nguyễn Thị Ngọc Giàu
Trợ lý Trưởng Khoa
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 28 Thầy Nguyễn Hoàng Tiến
Trợ lý Trưởng Khoa
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 38 Cô Lê Mai Hương Trà
Trưởng ngành Truyền thông Đa phương tiện
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 48 Thầy Phan Hùng Phước
Trưởng ngành Thiết kế đồ họa
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 54 Thầy Nguyễn Vũ Lâm
Giảng viên ngành Thiết kế đồ họa
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 62 Thầy Vũ Ánh Dương
Giảng viên ngành Truyền thông đa phương tiện
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 66 Cô Đoàn Khánh Diễm
Giảng viên ngànhTruyền thông Đa phương tiện
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 76 Thầy Trần Minh Hùng
Giảng viên ngành Truyền thông đa phương tiện
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 86 Thầy Đào Đức Khôi
Giảng viên ngành Thiết kế đồ họa
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 96 Thầy Nguyễn Đức Minh
Giảng viên ngành Thiết kế đồ họa
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 106 Thầy Tô Bảo Ân
Giảng viên ngành Thiết kế đồ họa
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 116 Thầy Hoàng Sĩ Đăng
Giảng viên ngành Truyền thông đa phương tiện
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 126 Thầy Lương Văn Quyết
Giảng viên ngành Truyền thông đa phương tiện
Danh sách giảng viên Khoa Truyền thông và Thiết kế 136 Thầy Võ Tuấn Hùng
Giảng viên ngành Thiết kế đồ họa

Thực hiện: Thanh Phương
Khoa Truyền thông và Thiết kế
14608759
×