THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH MÔN ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ SỰ NGHIỆP (MDC453)

THÔNG BÁO LỊCH TRÌNH MÔN ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ SỰ NGHIỆP (MDC453)
ĐỐI VỚI CÁC LỚP: 22DPTB1, 22DPTB2, 22DPTB3, 22DPTC1, 22DPTC2, 22DPTC3, 22DPTC4, 22DPTD1, 22DPTD2

 
THÁNG NỘI DUNG  THỜI GIAN HÌNH THỨC
12/2023 Triển khai nội dung học phần 13h00, ngày 18/12/2023 Trực tiếp tại A-08.20
Buổi Workshop 1  13h00, ngày 29/12/2023 Trực tiếp tại A-08.20
SV nộp bài thu hoạch sau buổi Workshop 30/12/2023  LMS
01, 02/2024 SV gặp và làm việc với GVHD 02/01-29/02/2024 Online (google meet) hoặc trực tiếp
Mar-24 SV làm việc với GVHD  04/03/2024 - 10/03/2024 Online (google meet) hoặc trực tiếp
Chọn nhóm thuyết trình, trình bày trước chuyên gia  11/03/2024 - 16/03/2024 Trực tiếp tại A-08.20
SV nộp bài thu hoạch sau buổi Workshop  LMS
Tất cả sinh viên nộp bài cuối khóa 17/03/2024 - 23/03/2024  LMS
14614363
×