Biểu mẫu đăng ký Tập thể sinh viên tiên tiến

Ban cán sự lớp tải biểu mẫu và triển khai cho các lớp đăng ký tham gia.
Mọi thông tin, thắc mắc: Sinh viên liên hệ Văn phòng viện Công nghệ Việt - Hàn (A-04.14) gặp Anh Vang - SĐT: (028) 5449 9988

14589710