Typical research projects
​>> Phát triển các yếu tố đa giác và đa diện với các mắt lưới thích ứng
Các chức năng cơ bản cho các yếu tố không thông thường.
► Xử lý vấn đề nút treo.
► Điểm tích hợp cho các miền yếu tố mới.

 

 
Tối ưu hóa cấu trúc liên kết của chùm móc

>> Quạt tăng áp bảo thủ không khí (quạt nhân)
► Không có bất kỳ lưỡi bên ngoài.
► Thổi không khí từ một chiếc nhẫn có lưỡi dao được giấu trong đế của nó.
► Trạng thái ổn định, không khí hỗn loạn, không khí hỗn loạn.
► mô hình nhiễu loạn kil epsilon.

 

Thiết kế 3D


Mô phỏng dòng chảy


Làm việc của nguyên mẫu in 3D

 
  
14574662