NCKH - DỰ ÁN NGHIÊN CỨU
Typical research projects ​>> Phát triển các yếu tố đa giác và đa diện với các mắt lưới thích ứng ► Các chức năng cơ bản cho các yếu tố không thông thường. ► Xử lý vấn đề nút treo. ► Điểm tích hợp cho các miền yếu tố mới.  ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC