[Xuân Tình Nguyện HUTECH 2019] Nhận ngay Giấy Chứng nhận cấp trường nhé!
CHIẾN SĨ XUÂN TÌNH NGUYỆN HUTECH 2019
Nhận GIẤY CHỨNG NHẬN Cấp Trường
Tại Văn Phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
từ 19/08 đến 31/08/2019

(Danh sách đính kèm)


14577329