THÔNG BÁO
Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2019 - 2020 (Ngày 13/10/2019) THÔNG BÁO Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2019 - 2020 Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1, năm học 2019 - 2020 vào ngày 13/10/2019. Nay Đoàn trường thông báo đến các Đoàn...
Thông báo Bình chọn Đoàn viên ưu tú năm học 2018 - 2019 Nhằm thực hiện tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo sự thống nhất và thực hiện đồng bộ giữa các cấp bộ Đoàn trong quá trình xét công nhận Đoàn viên ưu tú, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐH Công nghệ TP.Hồ Chí...
Thông báo Kết quả và thời gian trao giấy chứng nhận Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 19/5/2019 Vừa qua, Đảng ủy Nhà trường đã tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng từ ngày 18/05/2019 đến ngày 21/05/2019. Nay VP Đoàn trường thông báo kết quả của lớp học, thời gian trao giấy chứng nhận, hướng dẫn các thủ tục...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC