[THÔNG BÁO] THU ĐOÀN PHÍ NĂM HỌC 2020 - 2021

THÔNG BÁO
V/v Thu Đoàn phí năm học 2020 – 2021
 
       Thực hiện theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu đoàn phí của đoàn viên, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các đoàn khoa, các Chi Đoàn các nội dung liên quan đến đoàn phí, cụ thể như sau:
1. Đối tượng thu đoàn phí:
Là Đoàn viên (kể cả Đảng viên) đang tham gia sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí cho Chi Đoàn một tháng một lần.
2. Mức thu đoàn phí:
a. Đối với Đoàn viên không hưởng lương (sinh viên): Đóng đoàn phí 2.000 đồng (hai nghìn đồng) một Đoàn viên một tháng (2.000đ/1 đoàn viên/1 tháng).
Cả năm học: 12 tháng x 2.000 đồng/1 Đoàn viên = 24.000 đồng
b. Đối với Đoàn viên có hưởng lương (đoàn viên đang sinh hoạt tại Chi Đoàn cán bộ, Chi Đoàn giảng viên): Đóng đoàn phí 5.000 đồng (năm nghìn đồng) một Đoàn viên một tháng (5.000đ/1 Đoàn viên/1 tháng).
Cả năm: 12 tháng x 5.000 đồng/1 Đoàn viên = 60.000 đồng
3. Tiến hành trích tỉ lệ theo điều lệ Đoàn quy định như sau:
- Ban Chấp hành Chi Đoàn giữ lại 2/3 đoàn phí và trích nộp cho Ban Chấp hành Đoàn Khoa/Viện 1/3 đoàn phí.
- Ban Chấp hành Đoàn Khoa/Viện giữ lại 2/3 đoàn phí mà Chi Đoàn nộp lên và trích nộp lên Đoàn trường 1/3 đoàn phí còn lại.
- Đối với Chi Đoàn cán bộ, Chi Đoàn giảng viên: Ban Chấp hành Chi Đoàn giữ lại 2/3 đoàn phí và trích nộp về Đoàn trường 1/3 đoàn phí còn lại.
4. Thời gian thực hiện:
- Từ ngày 23/12/2020 - 03/01/2021: Ban Chấp hành Đoàn khoa/viện triển khai đến các Chi Đoàn và tiến hành thu đoàn phí, đồng thời các Bí thư Chi Đoàn báo cáo tình hình thu đoàn phí gửi về Đoàn khoa/viện để tổng hợp.
- Từ ngày 01/03 - 27/03/2021: Ban Chấp hành các Đoàn khoa/viện nộp đoàn phí và báo cáo tình hình triển khai thu đoàn phí ở đơn vị (theo 02 Biểu mẫu đính kèm) về Văn phòng Đoàn trường.
     Việc thu đoàn phí nhằm mục đích để người Đoàn viên ý thức hơn vai trò và trách nhiệm của mình đối với tổ chức. Các cấp bộ đoàn có thể căn cứ vào việc thực hiện thu Đoàn phí để đánh giá chất lượng đoàn viên, Chi Đoàn cuối năm. Đoàn viên, Chi Đoàn cố tình trốn tránh không nộp đoàn phí thì tùy theo mức độ, Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ xử lý theo Điều lệ Đoàn. Khuyến khích các cơ sở Đoàn thu đoàn phí và trích nộp theo cả năm để tiện cho công tác quản lý.
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn khoa/viện, các Chi Đoàn thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo.
14589241
×