ĐOÀN THANH NIÊN - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Quá trình thành lập Năm 1995, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ được Thủ tướng chính phủ ký quyết định thành lập. Ngay từ những ngày đầu tiên được thành lập, với chức năng và nhiệm vụ của...
Chức năng, nhiệm vụ Với qui mô số lượng đoàn viên không ngừng phát triển hàng năm (19 cơ sở Đoàn và 03 chi đoàn trực thuộc), Đoàn Trường đã phát huy được vai trò xung kích của mình trong mọi hoạt động của sinh viên: Tổ chức các hoạt...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×