ĐOÀN THANH NIÊN - LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Chức năng, nhiệm vụ Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, giáo dục Chủ nghĩa Mác Lênin, tư  tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh nghị quyết của Đảng, của tổ chức Đoàn, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho đoàn viên sinh viên. Giáo...
Quá trình thành lập Năm 1995, thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục Trường Đại học Dân lập Kỹ thuật Công nghệ được Thủ tướng chính phủ ký quyết định thành lập. Ngay từ những ngày đầu tiên được thành lập, với chức năng và nhiệm vụ của...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC