Giới thiệu về Hội Sinh viên trường

1. Quá trình thành lập:

Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thành lập vào ngày 06/01/2001, được Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam công nhận tổ chức Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 27/QĐTƯHSV ngày 26 tháng 02 năm 2002.

Hiện nay, Hội Sinh viên Trường có 9.698 hội viên/9.886 sinh viên, chiếm tỉ lệ: 98,1%; gồm 9 Liên Chi Hội Sinh viên theo khoa và 311 chi hội theo lớp. Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường hiện nay có 21 đồng chí; trong đó Ban Thư ký có 7 đồng chí gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 04 Ủy viên Ban Thư ký; và 14 Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách các ban chức năng: Ban tổ chức, Ban phong trào, Ban học tập, Ban kiểm tra, Công tác xã hội và hỗ trợ sinh viên.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức Hội Sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, với chức năng và nhiệm của một tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong trường đại học được quy định trong Điều lệ Hội Sinh Viên Việt Nam, đồng thời gắn với những nhiệm vụ cụ thể do Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà Trường chỉ đạo. Chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện qua các nhiệm vụ chính sau:

+Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh.

+Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

+Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

+Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3. Thành tích khen thưởng:

+ Liên tục các năm học 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013 được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận Tập thể lao động xuất sắc (Số 2559/QĐ-UBND, ngày 16/06/2008; Số 3156/QĐ-UBND, ngày 26/06/2009; Số 2562/QĐ-UBND, ngày 11/6/2010).

+ Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ III (2005 – 2010) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố (QĐ số 41/QĐUB, ngày 07/01/2010).

+ Năm 2008 được Trung ương Hội Sinh viên tặng cờ thi đua xuất sắc (QĐ số 83/QĐTƯHSV, ngày 06/11/2008).

+ Liên tục các năm học 2004 - 2005, 2005 - 2006, 2006 - 2007, 2007 - 2008, 2008 - 2009, 2009 - 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013 được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

0