Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2 năm học 2023 - 2024 (Ngày 16/3/2024)

THÔNG BÁO
Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2 năm học 2023 - 2024

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2, năm học 2023 - 2024 vào ngày 16/3/2024. Nay Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/viện, các Chi Đoàn và Cảm tình Đoàn kết quả của lớp học cụ thể như sau:

Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2 năm học 2023 - 2024 (Ngày 16/3/2024) 13

Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)
14615772
×