[SINH VIÊN 5 TỐT] LỚP TIẾNG ANH B1 VÀ LỚP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG DÀNH CHO NGUỒN "SINH VIÊN 5 TỐT" 2020 - 2021

[SINH VIÊN 5 TỐT] LỚP TIẾNG ANH B1 VÀ LỚP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG DÀNH CHO NGUỒN "SINH VIÊN 5 TỐT" 2020 - 2021 3
[SINH VIÊN 5 TỐT] LỚP TIẾNG ANH B1 VÀ LỚP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG DÀNH CHO NGUỒN "SINH VIÊN 5 TỐT" 2020 - 2021 6
[SINH VIÊN 5 TỐT] LỚP TIẾNG ANH B1 VÀ LỚP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG DÀNH CHO NGUỒN "SINH VIÊN 5 TỐT" 2020 - 2021 7[SINH VIÊN 5 TỐT] LỚP TIẾNG ANH B1 VÀ LỚP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG DÀNH CHO NGUỒN "SINH VIÊN 5 TỐT" 2020 - 2021 8
Lớp luyện Tiếng Anh tương đương trình độ CEF (B1) và Lớp chuyên đề Kỹ năng
dành cho nguồn "Sinh viên 5 tốt" năm học 2020 - 2021
Tiếp nhận đăng ký và đóng lệ phí tại: 
Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên (Ô số 6,7,8 Trụ sở HUTECH)
14591040
Đính kèm: