Danh sách SV chưa nhận Nghị quyết Kết nạp Đoàn từ 26/3/2017 đến 22/12/2019
THÔNG BÁO
________
Mời các bạn SV có tên trong danh sách (đính kèm) liên hệ VP Đoàn trường để nhận Nghị quyết Kết nạp Đoàn viên đợt kết nạp từ 26/3/2017 đến 22/12/2020.


14584034