Kỷ yếu Tham luận NCKH Sinh viên 2021 (Bản Online)

Các bạn Sinh viên truy cập vào Kỷ yếu NCKH qua Link: TẠI ĐÂY
* Đề hoàn thiện minh chứng nộp xét Hồ sơ SV5T, các bạn thực hiện:
B1: Truy cập Link Kỷ yếu NCKH Online
B2: Chụp Ảnh Màn hình Bài báo mà cá nhân tham gia (thấy rõ bố cục cả trang, có số trang)
B3: Đính kèm Hình ảnh vừa chụp vào Khai minh chứng trên Tài khoản Sinh viên

Kỷ yếu Tham luận NCKH Sinh viên 2021 (Bản Online) 14
14593561