ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Chương trình đào tạo Dược sĩ Đại học Chương trình đào tạo Dược sĩ Đại học gồm 190 tín chỉ tích luỹ và 15 tín chỉ không tích lũy giảng dạy bằng tiếng Việt, cân đối giữa học tập lý thuyết và học tập thực hành đảm bảo, tăng cường học tập thực tế sẽ giúp...
Chương trình và kế hoạch đào tạo đại học ngành Dược học Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2018 Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2016, 2017 Nội dung Chương trình đào tạo Đại học chính quy khóa 2015 và Cao đẳng khóa 2016
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC