Vv ĐĂNG KÝ HỌC BÙ CUỐI ĐỢT MÔN THỰC HÀNH HÓA LÝ DƯỢC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017-2018
1) Mục đích
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên vắng thực tập từ 1 đến 3 buổi có thể học bù để hoàn thành môn học đồng thời kịp tiến độ học tập trong suốt 5 năm đại học , Khoa Dược quyết định tổ chức các lớp bù vét các môn thực hành trong học kì I năm học 2017-2018
 
2) Phạm vi áp dụng
Học kì 1 năm học 2017-2018
 
3) Đối tượng áp dụng
-Sinh viên khoa Dược
- Số buổi vắng tối đa: 3

 
4) Thời gian đăng ký
Thời gian đăng ký: từ ngày 13 tháng 1 năm 2018 đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2018
 
5) Thời gian học bù
Ngày 19/01/2018, ca 3+4 học bù buổi 1, 2, 3, 4, 5
 
6) Quy trình đăng ký học bù
Sinh viên tải mẫu đơn tại trang web khoa Dược và đăng ký tại văn phòng khoa Dược trong giờ hành chính (gặp cô Thúy)
14568648