SINH VIÊN - ĐỒ ÁN - THỰC TẬP
[Thông báo] về việc tổ chức Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 THÔNG BÁO Về việc tổ chức Hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp năm học 2022 - 2023 Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2022 – 2023; Căn cứ Danh sách sinh...
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP HK2 - NĂM HỌC 2022-2023 (Khoá 2019) Sinh viên xem và thực hiện theo kế hoạch đính kèm./.
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CƠ SỞ HK2A - NĂM HỌC 2022-2023 (Khoá 2020) Sinh viên xem và thực hiện theo kế hoạch đính kèm./.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×