THÔNG BÁO MỚI
Ngành Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý là ngành học tích hợp lĩnh vực khoa học máy tính và công nghệ thông tin, được các doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng trong...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC KHOÁ Sinh viên vui lòng truy cập link: http://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/i701-chuong-trinh-va-ke-hoach-dao-tao-dai-hoc,-cao-dang.aspx để tra cứu chương trình đào tạo các khoá từ phòng Đào tạo. Mọi thắc mắc...
Biểu mẫu Đồ án chuyên ngành (Cập nhật ngày 16/5/2024) Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2024-2025./.
Biểu mẫu Đồ án cơ sở (Cập nhật ngày 16/5/2024) Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2024-2025./.
Biểu mẫu Thực tập tốt nghiệp (Cập nhật ngày 16/5/2024) Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2024-2025./.
Biểu mẫu Khoá luận tốt nghiệp (Cập nhật ngày 16/05/2024) Biểu mẫu áp dụng từ năm học 2023-2024./.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×