Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học HUTECH 2021 - Tiểu ban Kiến trúc Mỹ thuật
Thân chuyển đến các bạn SV Tuyển tập các bài báo Hội nghị Sinh viên NCKH HUTECH 2021
Sinh viên Khoa Kiến trúc Mỹ thuật đã tham gia 38 bài báo NCKH trong kỷ yếu này.
Thân mời các bạn Sinh viên khoa KTMT cùng tham gia phiên báo cáo khoa học Sinh viên trực tuyến của Tiểu ban Kiến trúc Mỹ thuật vào lúc 08:30 ngày thứ bảy 03/07/2021 
Đường link: https://meet.google.com/bfq-ycqp-xfj


 
14592080