Thông báo 01/TB-K.HTTTQL Về việc gia hạn thời gian thực hiện và hướng dẫn nộp đồ án cơ sở

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
 KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian thực hiện và hướng dẫn nộp đồ án cơ sở
Học kỳ 2B, năm học 2019-2020


Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020;
Căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án cơ sở;
Căn cứ tình hình thực hiện đồ án cơ sở,
Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý thông báo đến sinh viên thực hiện đồ án cơ sở những nội dung như sau:

  1. Thời gian thực hiện:

    1. Thời gian thực hiện đồ án: đến hết ngày 20/09/2020

    2. Thời gian nộp báo cáo: nộp trực tuyến theo hướng dẫn tại mục 2, từ ngày 21/09/2020 đến 11 giờ 30 ngày 26/09/2020

    3. Thời gian chấm đồ án: từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 14/10/2020

  2. Cách thức nộp đồ án cơ sở:

  • Nộp trực tuyến tại đường dẫn: https://forms.gle/CKdbN6uaQn4sarzd9

Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa HTTTQL./.

14585880