Thông báo 02/TB-K.HTTTQL về việc triển khai thực hiện Đồ án chuyên ngành
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
Số: 02 /TB-K.HTTTQL
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2020
            
THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện Đồ án chuyên ngành

Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 

 
Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2020-2021;
Căn cứ vào danh sách đăng ký học phần Đồ án chuyên ngành;
Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý thông báo đến sinh viên theo diện trên bắt đầu thực hiện, chi tiết như sau:
 1. Thời gian thực hiện
 2. Thời gian đăng ký đồ án: từ ngày 02/11/2020 đến hết ngày 07/01/2021
  • Sinh viên có quyền đăng ký theo nhóm (tối đa 02 sinh viên/nhóm)
  • Nộp phiếu đăng ký trực tiếp tại: Văn phòng Khoa HTTTQL (A-03.15)
  • Xem thông tin phân công giảng viên hướng dẫn vào ngày 09/11/2020
 3. Sinh viên gặp trực tiếp Giảng viên hướng dẫn: từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020
 4. Thời gian thực hiện đồ án: đến hết ngày 16/01/2021
 5. Thời gian nộp báo cáo: tại Văn phòng Khoa A-03.15, từ ngày 18/01/2021 đến hết ngày 23/01/2021 (Lưu ý: nộp trong giờ hành chính, thứ hai đến thứ sáu từ 07h30 đến 16h30, thứ bảy từ 7h30 đến 11h30)
 6. Thời gian chấm đồ án: từ ngày 25/01/2021 đến hết ngày 06/02/2021
 7. Giảng viên hướng dẫn
 8. Giảng viên hướng dẫn sẽ hướng dẫn sinh viên trong suốt thời gian thực hiện Đồ án cơ sở, Đồ án chuyên ngành và Đồ án tốt nghiệp.
 9. Giảng viên hướng dẫn chỉ được thay khi có trường hợp đặc biệt. Để thay đổi Giảng viên hướng dẫn, sinh viên lập “Phiếu Đề nghị thay đổi GVHD” và cần xét duyệt của Ban chủ nhiệm Khoa.
 10. Mẫu biểu trong quá trình thực hiện đồ án cơ sở
 11. sinh viên tham khảo các mẫu Đồ án tại website khoa HTTTQL: 
  https://www.hutech.edu.vn/khoahttt/sinh-vien-khoa/bieu-mau
Đề nghị sinh viên có liên quan thực hiện nghiêm túc. Ban cán sự các lớp thông báo đến sinh viên các lớp thông báo này. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa HTTTQL./.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14586584