Thông báo 05/TB-K.HTTTQL Về việc tổ chức thực hiện giảng dạy trên hệ thống bài giảng điện tử trong công tác giảng dạy học kì 2B năm học 2020 - 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   05   /TB-K.HTTTQL  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2021


THÔNG BÁO
Về việc tổ chức thực hiện giảng dậy trên hệ thống bài giảng điện tử trong công tác giảng dậy học kì 2B năm học 2020 - 2021
       Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-K.HTTTQL, ngày 28 tháng 01 năm 2021 do Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý trình và đã được Ban Giám hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) duyệt về việc ứng dụng hệ thống bài giảng điện tử trong công tác giảng dạy năm học 2020 – 2021. Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý tổ chức thực hiện Hệ thống bài giảng điện tử trên nền tảng HUTECH GoAmazing (Hệ thống GoAmazing; https://GoAmazing.org) cho các học phần trong Học kỳ 2B, năm học 2020 – 2021 trong danh sách dưới đây:
STT Tên học phần Mã học phần Số tín chỉ Số tiết
1 Thống kê kinh doanh căn bản BUS113 3 (3, 0) 45 (45, 0)
2 Cơ sở dữ liệu ứng dụng COS113 3 (3, 0) 45 (45, 0)
3 Phương pháp nghiên cứu trong khoa học dữ liệu COS116 3 (3, 0) 45 (45, 0)
4 Thực hành cơ sở dữ liệu ứng dụng COS315 1 (1, 0) 30 (30, 0)
5 Tư duy tính toán MAT208 3 (2,1) 60 (30, 30)
6 Phân tích mô tả và dự báo MIS114 3 (3, 0) 45 (45, 0)
7 Phân tích và mô hình hóa phát triển hệ thống thông tin kinh doanh MIS115 3 (3, 0) 45 (45, 0)
Nội dung tổ chức thực hiện như sau:
  1. Giảng viên dạy các học phần trong danh sách trên cập nhật bài giảng lên hệ thống GoAmazing, nội dung bao gồm:
  • Bài giảng
  • Cấu trúc đánh giá học phần
  • Lịch trình học: Ghi rõ buổi nào học trực tuyến (online), buổi nào học trực tiếp (onsite)
  1. Hội đồng khoa học Khoa đánh giá bài giảng trên hệ thống GoAmazing và cho ý kiến phản biện, giảng viên chỉnh sửa sau khi tiếp nhận ý kiến từ Hội đồng khoa học Khoa.
  2. Hội đồng Khoa học Khoa chấp nhận bài giảng trên hệ thống GoAmazing sau khi đã đạt yêu cầu về chất lượng.
  3. Sinh viên có đăng kí học phần trong học kỳ 2B năm học 2020 – 2021 cập nhật thông tin cá nhân theo biểu mẫu đăng ký của Khoa trước ngày 24/05/2021 tại đây.
  4. Giảng viên dạy mời sinh viên đã đăng kí học phần vào khóa học trong hệ thống GoAmazing bằng email và thông tin trên các phương tiện truyền thông.
  5. Sinh viên tham gia học tập theo sự hướng dẫn và tương tác cùng giảng viên trên hệ thống GoAmazing và học trực tiếp theo lịch trình học.
  6. Giảng viên đánh giá quá trình học phần của sinh viên.
GoAmazing là hệ thống học tập toàn diện trực tuyến. Các khóa học trực tuyến (Online), tại lớp (Onsite) hoặc hỗn hợp cả hai hình thức học tập (O2O) được từng giáo viên thiết kế và sử dụng một cách linh hoạt. Nền tảng (Platform) của GoAmazing xây dựng dựa trên công nghệ được tin dùng bởi hai cơ sở đào tạo hàng đầu thế giới là Đại học Harvard và Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).
Những công nghệ này được sử dụng để thiết kế hệ thống quản lý học tập và hệ thống quản lý nội dung của. Hệ thống GoAmazing cung cấp cho người học các chức năng vượt trội so với lớp học truyền thống. Đó là hệ thống bài giảng với nhiều phương tiện khác nhau như: bài trình bày, hình ảnh, video, khung tương tác, bảng câu hỏi ...; công cụ trao đổi và thảo luận; hệ thống bách khoa toàn thư mở; hệ thống quản lý và theo dõi học tập.
Tuy nhiên không vì thế mà bỏ qua vai trò của người sư phạm, Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý, Viện Công nghệ CIRTech, DMT Technolgy (Hoa Kỳ) và GoAmazing đã nghiên cứu và ứng dụng mô hình Online-to-Onsite (từ Trực tuyến đến Trực tiếp) nhằm tận dụng tất cả các ưu điểm mà cả hai mô hình học tập mang lại. Mô hình Online-to-Onsite này nhận được sự hỗ trợ toàn phần từ GoAmazing. Để hỗ trợ Giảng viên và sinh viên Khoa trong thời gian đầu tiếp cận hệ thống, GoAmazing luôn giải đáp các thắc mắc liên quan đến hệ thống 24/7 (tức 24 giờ trong 1 ngày và 7 ngày trong 1 tuần).
Bắt đầu xây dựng từ giữa năm 2017, đến tháng 11 năm 2019, Ban Giám hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã duyệt chủ trương ứng dụng Hệ thống GoAmazing để Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS) nghiên cứu phương án và trình Ban Giám hiệu xem xét thực hiện các học phần ngay trong Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020. Đến tháng 02 năm 2020, Ban Giám hiệu đã chính thức cho phép thực hiện 15 môn học ứng dụng
Courier New Hệ thống GoAmazing theo Tờ trình số 06/TTr-K.HTTTQL của Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý. Theo đó, tất cả những học phần được đưa lên Hệ thống GoAmazing đều được chính Giảng viên, Nghiên cứu viên của Khoa biên soạn, tuân thủ Luật Bản quyền và sở hữu trí tuệ. Những hệ thống bài giảng này đều được xem xét, phản biện từ Hội đồng Khoa học Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý và chỉ chính thức đưa vào giảng dạy khi được Hội đồng Khoa học Khoa chấp nhận về chất lượng.
Dựa vào những cơ sở trên, Khoa Hệ thống Thông tin Quản lý mong Giảng viên, Nghiên cứu viên và Sinh viên trong Khoa ứng dụng Hệ thống GoAmazing vào công tác giảng dạy và học tập từ Học kỳ 2B, năm học 2020 - 2021 và có những đề xuất cải tiến để vận dụng tối đa khả năng của hệ thống, hướng đến xây dựng môi trường học tập hướng đến người học, giúp người học chủ động trong học tập và khám phá tri thức./.
    N ơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- CB-GV-NV, SV Khoa (để t/h);
- Lưu: K.HTTTQL.
TM. HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 (Đã ký) 
 
Nguyễn Ngọc Đức


 
14591677