Thông báo về việc xác nhận đủ điều kiện tham gia kỳ thi online học kỳ II đợt B năm học 2020 - 2021

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KỲ THI ONLINE 
HỌC KỲ II ĐỢT B NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Đối tượng 
- Sinh viên khoa Hệ thống Thông tin Quản lý có trong danh sách học phần học kỳ 2B
2. Nội dung
- Để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2B sinh viên cần chuẩn bị:
  • Laptop 
  • Smartphone 
  • Micro
  • Webcam 
  • Internet ổn định 
- Sinh viên không đủ các điều kiện thi xác nhận qua link: Tại đây
 
14592196