Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp Năm học 2020 - 2021

Thông báo về việc tổ chức hội đồng bảo vệ Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp

1. Đối tượng
- Sinh viên có tên trong danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp (danh sách đính kèm )
2. Thời gian bảo vệ
- Ngày 08/08/2021
- Thời gian cụ thể cho mỗi sinh viên như (danh sách đính kèm)
3. Hình thức bảo vệ
- Bảo vệ online:  Link
14592358